1 thành phố Phủ Lý và 5 huyện:
Thành phố Phủ Lý(6 phường , 6 xã )
Huyện Bình Lục(1 thị trấn , 20 xã )
Huyện Duy Tiên(2 thị trấn , 20 xã )
Huyện Kim Bảng(2 thị trấn , 17 xã )
Huyện Lý Nhân(1 thị trấn , 25 xã )
Huyện Thanh Liêm(2 thị trấn , 18 xã )